Organizacja

Władze i ich kompetencje


Kierownik – lek.dent. Tomasz Sygnowski
Z-ca Kierownika - lek.med. Izabela Lach-Kawczyńska
Inspektor Administracyjno-Księgowy - mgr Stanisława Frelek

 

1. Zakładem kieruje Kierownik.
2. Kierownik Zakładu wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
3. Kierownik wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje, wytyczne oraz inne dokumenty wewnętrzne.
4. Kierownik Zakładu kieruje podmiotem leczniczym oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu.
5. Do zakresu zadań Kierownika należy ponadto:

 • zapewnienie prawidłowej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • nadzorowanie pracy personelu medycznego,
 • nadzorowanie prowadzenia dokumentacji medycznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • ustalenie harmonogramu pracy poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych Zakładu,
 • ustalenie harmonogramów pracy pracowników medycznych,
 • organizacja i monitorowanie szkoleń personelu medycznego,
 • współpraca z organami kontrolnymi i rejestrowymi,
 • przyjmowanie uwag, skarg i opinii pacjentów Zakładu,
 • organizacja i monitorowanie współpracy z podmiotami szkolącymi lekarzy,
 • dbanie o właściwą atmosferę w pracy. 

6.  Z –ca Kierownika:

 • współpracuje z Kierownikiem w zakresie nadzoru medycznego,
 • zastępuje Kierownika podczas jego nieobecności,
 • reprezentuje Zakład na podstawie upoważnień wydanych przez Kierownika.

7.  Do podstawowych zadań inspektora administracyjno – księgowego należy:

 • prowadzenie rachunkowości i płac zakładu,
 • gospodarka środkami pieniężnymi Zakładu,
 • sporządzanie analityki do kont wydatków, przychodów i kosztów,
 • rozliczanie usług pod względem finansowym,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych oraz  zapewnienie terminowego ściągania należności i spłaty zobowiązań,
 • prace księgowo – administracyjne,
 • rozliczenia w zakresie umów z NFZ. 

8. Do podstawowych zadań Pielęgniarki Koordynującej w szczególności należy:

 • zapewnienie należnego poziomu opieki pielęgniarskiej w Zakładzie,
 • zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy pielęgniarskiej w sprzęt i aparaturę oraz materiały opatrunkowe i leki,
 • koordynowanie działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • nadzór nad stanem sanitarnym Zakładu,
 • współdziałanie z kierownikiem Zakładu w zakresie ustalania struktury organizacyjnej, podziału zadań oraz właściwego wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt i aparaturę medyczną.