Pilawa, dnia  15.03.2021r.

 

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Pilawie

ul. Wojska Polskiego 16

…………………………..

      (pieczęć zamawiającego)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

ZOZ.DAK.383.ZO.3/2021

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

„Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku

Ośrodka Zdrowia w Pilawie ”

 

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.Główny kod wg CPV:

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe kody CPV

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

 

2. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż na dachu budynku Ośrodka Zdrowia Pilawie ul. Wojska Polskiego 16” instalacji fotowoltaicznej, wytwarzającej energię elektryczną o mocy znamionowej 18 kW w zakresie umożliwiającym prawidłowe i zgodne z przepisami użytkowanie w/w instalacji.

3. Przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w Opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej), obejmuje:

a) uzyskanie wymaganych przepisami zgłoszeń, decyzji itp. dokumentów niezbędnych do wykonania zamówienia,

b) wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych, polegających na zamontowaniu   instalacji fotowoltaicznej wraz z włączeniem do sieci,

c) uruchomienie wykonanej instalacji fotowoltaicznej,

d) przeszkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej.

4. Szczegółowy zakres robót określony został w „Dokumentacji projektowej”, stanowiącym Załączniki do zapytania ofertowego od nr 3-7.

Dołączony przedmiar robót jest elementem pomocniczym, w oparciu o który Wykonawca winien sporządzić własny przedmiar robót.

5. Treść zapytania ofertowego, treść mowy i treść dokumentacji projektowej uzupełniają się wzajemnie.

6. Roboty budowlane będą prowadzone w obiekcie użytkowanym.

7. W celu prawidłowego oszacowania wartości usługi Zamawiający umożliwia i zaleca dokonanie wizji lokalnej budynku, którego dotyczy zapytanie ofertowe

 

 

  1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie – wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością 2 elektrownie  (fotowoltaiczne) przyłączone do sieci elektroenergetycznej o mocy znamionowej każdej z nich nie mniejszej niż 18 kW i wartości minimum 60 000 zł brutto każdej oraz załączy dowody, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Ofertę cenową – załącznik nr 1

2. Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wraz z załączonymi dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie –załącznik nr 2

 

 

  1. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy.

Termin realizacji zamówienia -   15.05.2021r

 

  1. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Kryterium oceny ofert – cena …100………%

                      

                           brak

Inne ……………………………………%

 

 

  1. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 

1.    Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć w terminie do dnia 26 marca 2021 r. do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność

na adres:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie  ul. Wojska Polskiego 16, 08-440 Pilawa

 

z dopiskiem:

 

„Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku

Ośrodka Zdrowia w Pilawie.”

 

 

2. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie brutto oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Wraz z ofertą Wykonawca składa Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia oraz załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

  1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

 

Tomasz Sygnowski – tel. (25) 6856174 w. 31

 

  1. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu złożonych ofert, a jego uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach.

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

 

UWAGA! Integralną częścią zapytania ofertowego jest treść projektu umowy – Załącznik nr 3 i opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) – Załączniki nr 3-7

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania bez wyłonienia oferty i bez podawania przyczyn.

 

W załączeniu:

1.Załącznik nr 1 – Oferta cenowa

2.Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

3.Załącznik nr 3 – Projekt umowy

4.Załącznik nr 4 – Projekt budowlano-wykonawczy

5.Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna

6.Załącznik nr 6 – Ekspertyza-konstrukcja nośności dachu

7.Załącznik nr 7 – Przedmiar robót

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ZATWIERDZAM

Tomasz Sygnowski

Kierownik SPZOZ

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik nr 1_ formularz oferty docx 11.57 KB Mariusz Barcikowski
Załącznik nr 2 fot. docx 10.64 KB Mariusz Barcikowski
Załącznik nr 3 Projekt umowy_fotowoltaika pdf 105.28 KB Mariusz Barcikowski
Załącznik nr 4 pdf 1.89 MB Mariusz Barcikowski
Załącznik nr 5 pdf 513.38 KB Mariusz Barcikowski
Załącznik nr 6 pdf 1.26 MB Mariusz Barcikowski
Załącznik nr 7 pdf 60.76 KB Mariusz Barcikowski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 315.33 KB Mariusz Barcikowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, marzec 2021 01:20 Mariusz Barcikowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, marzec 2021 01:21 Mariusz Barcikowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29, marzec 2021 21:39 Mariusz Barcikowski